X
تبلیغات
زولا

داروهای آنزیمی، معرفی و کاربردها..

جمعه 14 فروردین 1394 , 11:01


امروزه یک دسته مهم از داروها، داروهای آنزیمی هستند که در این مقاله برخی از آنها معرفی می گردند.

 

Enzyme

E.C. No

Reaction

Use

Asparaginase

3.5.1.1

L-Asparagine H2O àL-aspartate + NH3

Leukaemia

Collagenase

3.4.24.3

Collagen hydrolysis

Skin ulcers

Glutaminase

3.5.1.2

L-Glutamine H2O àL-glutamate + NH3

Leukaemia

Hyaluronidase

3.2.1.35

Hyaluronate hydrolysis

Heart attack

Lysozyme

3.2.1.17

Bacterial cell wall hydrolysis

Antibiotic

Rhodanase

2.8.1.1

S2O32- + CN- àSO32- + SCN-

Cyanide poisoning

Ribonuclease

3.1.26.4

RNA hydrolysis

Antiviral

Beta-Lactamase

3.5.2.6

Penicillin àpenicilloate

Penicillin allergy

Streptokinase

3.4.22.10

Plasminogen àplasmin

Blood clots

Trypsin

3.4.21.4

Protein hydrolysis

Inflammation

Uricase

1.7.3.3

Urate + O2à allantoin

Gout

Urokinase

3.4.21.31

Plasminogen àplasmin

Blood clotsیکی از مشکلات آنزیمها بعنوان دارو این است که آنزیمها بدلیل بزرگی نمی‏توانند وارد سلولها شوند. برای رفع این مشکل راه حلهای مختلفی بکار می‏رود. یکی از این راه حلها، متصل کردن مولکولهایی به آنزیمها است که باعث می‏شود این آنزیمها اختصاصا وارد سلول بخصوصی شوند. برای مثال برای وارد کردن آنزیمها به سلولهای کبدی، به آنها، بتاگالاکتوز متصل می‏شود، این عمل باعث می‏شود که آنزیم از طریق بتاگالاکتوز، به رسپتورهای خاصی که در سطح هپاتوسیتها قرار دارند، متصل شود و به روش اندوسیتوز وارد سلول شود. همچنین می‏توان به آنزیمها آنتی‏بادیهای منوکلونال بر علیه رسپتورهای سطح سلولها متصل کرد تا آنزیمها بتوانند از طریق رسپتورها به سلولهای مورد نظر وارد شوند.

 

هیپوگزانتین فسفوریبوزیل ترانسفراز:

این آنزیم در درمان سندروم لش نیهان، بصورت وریدی تزریق می‏شود. آنزیم هیپوگزانتین- گوانین فسفوریبوزیل ترانسفراز گوانین و هیپوگزانتین را به ترتیب به GMP ،AMP تبدیل می کند. فقدان این آنزیم در بدن منجر به تجمع گوانین و هیپوگزانتین در سلولها می‏شود در نتیجه مقدار اضافی گوانین بوسیله آنزیم گوانین دآمیناز و مقدار اضافه هیپوگزانتین بوسیله آنزیم گزانتین اکسیداز به گزانتین تبدیل می‏شود. و گزانتین نیز به نوبه خود به اسیداوریک تبدیل می‏شود افزایش مقدار اسیداوریک در بیماران فاقد آنزیم HPGRT منجر به بروز علائم نقرس (gout) می‏شود. افزایش مقدار هیپوگزانتین و گوانین در سلولهای عصبی باعث بروز آسیبهای ذهنی و روانی مختلفی می‏شود که علائم فوق در مجموع سندروم لش نیهان نام دارد. تزریق وریدی این آنزیم، برای درمان سندروم لش نیهان بکار می‏رود.

 

آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA):

این آنزیم باعث دآمیناسیون آدنوزین و تبدیل آن به اینوزین و داکسی اینوزین می‏شود. آنزیم فوق در بیماران مبتلا به نقص ایمنی شدید (SCID)، وجود ندارد. آدنوزین اضافی از مسیرهای دیگری به محصولات مختلفی تبدیل می‏شود که تجمع این محصولات در سلولهای مختلف باعث بروز مشکلاتی می‏شود. آدنوزین در این سلولها به dATP، داکسی آدنوزین و S- آدنوزیل هموسیستین تبدیل می‏شود و در نتیجه مقدار این متابولیتها در پلاسما افزایش می‏یابد. dATP بصورت آلوستریک عمل آنزیم ریبونوکلئوتید ردوکتاز را متوقف می‏کند. در اثر توقف عمل این آنزیم میزان مولکولهای پیش‏ساز لازم برای سنتز DNA در سلول کاهش می‏یابد و سنتز DNA متوقف می‏شود. با تزریق آنزیم آدنوزین دآمیناز به این بیماران، می‏توان آنها را درمان کرد.

 

فنیل آلانین آمونیا لیاز: Phenylalanine Ammonia Lyase

این آنزیم در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری، بصورت خوراکی مصرف می‏شود. در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری آنزیم فنیل آلانین هیدروکسیلاز وجود ندارد، در نتیجه در این افراد مقدار فنیل آلانین خون افزایش می‏یابد که فنیل آلانین اضافی بوسیله آنزیم فنیل آلانین دآمیناز به فنیل پیروویک اسید تبدیل می‏شود که یک ماده سمی است. با مصرف خوراکی آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز در این بیماران، فنیل آلانین موجود در مواد غذایی به ترانس سینامیک اسید trans-cinnamic acid که یک متابولیت بی‏ضرر است تبدیل می‏شود.

 

هیالورونیداز:

این آنزیم برای ساخت داروهای مختلفی از جمله داروی Vitrase استفاده می‏شود این دارو برای درمان بیماریهای چشمی مانند هموراژی ویتروس (vitreous haemorrhage) و رتینوپاتی‏های ناشی از دیابت، بکار می‏رود. هیالورونیداز همچنین در داروی Keratase که در درمان کدرشدن قرنیه بکار می‏رود، و داروی Keraform که برای درمان ناهنجاری قرنیه بنام Keratoconus بکار می‏رود، وجود دارد.

 

هیدرولازهای لیزوزوم:

یکی از انواع واکنشهای متابولیکی، هیدرولیز مواد زائد است که اغلب در لیزوزومها صورت می‏گیرد. در لیزوزوم حدود 50 آنزیم مختلف از انواع فسفاتازها، نوکلئازها، پروتئازها، پلی‏ساکاریدازها و وجود دارد. در اثر نقص در هر یک از این آنزیمها، سوبسترای مربوط به آن در لیزوزوم تجمع پیدا کرده و منجر به عوارضی می‏شود. برای مثال در بیماری Hurler، آنزیم α-L-iduronidase، در بیماری Hunter آنزیم ایدروزونات سولفاتاز، در بیماری Sanfilippo آنزیم هپاران- N- سولفاتاز و در بیماری Neiman-Pick آنزیم اسفینومیلیناز وجود ندارد و در نتیجه سوبسترای آنها در لیزوزومها تجمع یافته‏اند. برای درمان هریک از بیماریهای فوق، آنزیمهای مربوطه به بیمار تزریق می‏شوند. برای مثال Aldurazyme نام ژنریک دارویی است که برای درمان سندروم هورلر بکار می‏رود. این دارو از آنزیم α-L-iduronidase یا ایارونیداز laronidase تشکیل شده است.

 

هگزوآمینیداز  A:

این آنزیم برای درمان بیماری تای ساکس Tay–Sachs disease بکار می‏رود. این بیماری یک نارسایی در ذخیره لیپیدها است که به Gm2-gangliosidosis نیز معروف است و بعلت فقدان هگزوز آمینیداز، ایجاد می‏شود و تجمع Gm2-gangliosideها در سیستم عصبی مرکزی را به دنبال دارد و باعث ناراحتی‏های عصبی مانند hypercephaly و کوری می‏شود بیماران مبتلا به تای ساکس در سنین 3 تا 5 سالگی می‏میرند.

 

اوروکیناز urokinase:

یک سرین پروتئاز است که برای برطرف کردن لخته‏های خونی در بیماران مبتلا به سکته‏های مغزی بکار می‏رود.

آسپارژیناز:
برای درمان سرطان خون بکار می‏رود. سلولهای سرطانی فاقد آنزیم آسپارتات آمونیا لیاز هستند و به همین دلیل نمی‏توانند اسید آمینه آسپارتات را سنتز کنند، و بنابراین این اسید آمینه را از خون دریافت می‏کنند. با تزریق آسپارژیناز به خون، میزان آسپارتات خون کاهش می‏یابد و در نتیجه سلولهای سرطانی نمی‏توانند رشد کنند. سلولهای نرمال که آنزیم آسپارتات آمونیا لیاز را دارند در اثر این درمان آسیب نمی‏بینند

.

کاندیداز Candidase:

کاندیدا آلبیکنز، میکرو ارگانیسمی است که باعث کاندیدیاز، یا عفونتهای روده‏ها (گاستریت) و عفونت در مجاری ادراری خانمها (واژینیت) می‏شود. در شرایط وخیم، این قارچ تک یاخته‏ای می‏تواند از طریق خون به تمام نقاط بدن، حتی مغز راه یافته و باعث مرگ شود. با مصرف داروی Candidase که بصورت کپسول می‏باشد، می‏توان این بیماری را کنترل کرد. این کپسولها حاوی سلولاز و پروتئازهای ویژه ای هستند، که بر دیواره این میکروارگانیسمها موثرند

.

لایزوماست Lysomast:

این آنزیم نوعی لایزوزایم است که باعث لیزشدن دیواره سلولی باکتریهای گرم مثبت می‏شود. به کمک این آنزیم می‏توان استافیلوکوکهایی را که نسبت به آنتی‏بیوتیکها مقاوم‏اند و باعث ماسیت در پستان گاوها می‏شوند را از بین برد.

لاکتاز:

لاکتاز نام تجاری آنزیمی است که برای تجزیه لاکتوز شیر در افراد بزرگسالی که دیگر قادر به تجزیه لاکتوز نیستند، و با مصرف شیر دچار اسهال می‏شوند، بکار می‏رود. این آنزیم بصورت قرصهای خوراکی مصرف می‏شود

.

پانکراتین:Pancreatin

پانکرئاتین، دارویی است که از مخلوطی از آنزیمهای پانکراسی تشکیل شده و برای درمان بیماران مبتلا به ناراحتی‏های گوارشی بکار می‏رود. پانکرئاتین حاوی آنزیمهای پروتئاز، آمیلاز و لیپاز پانکراسی است.


آنزیم پاپایا (Papaya Enzyme):

این آنزیم نیز بطور نوترکیب از آنزیم پاپائین تهیه شده است و برای درمان ناراحتیهای گوارشی بصورت قرصهای خوراکی مصرف می‏شود

.

pHysio ProteaseTM:

این آنزیم یک آنزیم نوترکیب است که از طریق مهندسی پروتئین از ترکیب دو آنزیم مختلف ایجاد شده است و برای بهبودی سریع زخمها و رفع التهابات بکار می‏رود. pHysio ProteaseTM، پروتئازی است که در pH خون فعال است. این آنزیم بصورت خوراکی مصرف شده و از طریق معده جذب می‏شود. در جریان خون این آنزیم دو عملکرد دارد. نخست آنکه با اتصال به پروتئین alpha 2-macroglobulin که از پروتئینهای سیستم ایمنی است، باعث حذف یک قطعه پپتیدی از آن و فعال شدن آن می‏شود. alpha 2-macroglobulin- فعال شده در کاهش التهاب نقش دارد. از سوی دیگر این آنزیم با جداکردن قطعه‏ای پپتیدی از فیبرینوژن، باعث فعال شدن آن، و جلوگیری از خونریزی می‏شود.


Digest Gold:

این دارو بصورت کپسولهایی هستند که حاوی آنزیمهای گوارشی Amylase ،Protease ،Glucoamylase Alpha-Galactosidase ،Lipase ،Cellulase ،Lactase ،Beta Glucanase ،Xylanase ،Phytase Pectinase ،Hemmicellulase ،Invertase. می‏باشند این دارو که از محصولات شرکت Enzymedica است، برای بیماران مبتلا به ناراحتیهای گوارشی تجویز می‏شود. این دارو قبل از غذا مصرف می‏شود.

دیدگاه های این نوشته : 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)

نام :
ایمیل :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد


کد پرش به بالای صفحه وب

تقویم شمسی

دیکشنری